EN | FI
Raven & Wood Agency on tilaterveyden tutkimus-, suunnittelu- ja konsultointipalveluja tuottava suunnittelutoimisto. Olemme erikoistuneet psyykkistä ja emotionaalista terveyttä tukevien tilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
     Missiomme on parantaa hyvinvoinnin edellytyksiä integratiivisen tilasuunnittelun keinoin. Työskentelemme monialaisen kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa ja toimimme strategisena kumppanina niin yksityisen kuin julkisen sektorin edelläkävijäorganisaatioiden kanssa.
    Terveys tarkoittaa meille hyvää oloa ja mielihyvää ja kauneus on osa hyvinvoinnin kokemusta. Asiakkaillemme nämä tuottavat tutkitusti myös taloudellista arvoa.


             mail[a]ravenandwood.agency    +358 40 731 3878   HQ Helsinki
__TERVEYS on kokonaisvaltaisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila – ei ainoastaan sairaudettomuuden. Paras mahdollinen terveys on perustavanlaatuinen ihmisoikeus rotuun, uskontoon, poliittiseen suuntautumiseen tai taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen katsomatta.
__HYVINVOINTI on terveyden, onnellisuuden ja vaurauden kokemus, joka koostuu hyvästä psyykkisestä terveydestä, tyytyväisyydestä elämään sekä tarkoituksellisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksista.
__WELLNESS on aktiivinen pyrkimys hyvinvointiin. Se sisältää aktiviteetteja ja elämäntapavalintoja, jotka johtavat holistiseen terveyteen. Wellness on pääasiallisesti yksilön henkilökohtainen valinta, mutta myös hänen fyysinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen ympäristönsä vaikuttavat pyrkimykseen olennaisesti.


Suhtautuminen rakennettuun ympäristöön on muuttumassa nopeasti.1 Ajattele rakennuksia ja kaupunkiympäristöjä fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin lähteenä. Osana sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikkaa. Elementteinä, jotka vaikuttavat positiivisesti nopeasti yleistyviin mielenterveyden häiriöihin.2
     Ajattele kaupunkeja, jotka ravitsevat asukkaitaan terveellisellä ja nautinnollisella ruualla ja sosiaalisilla yhteyksillä.3 Rakennuksia, jotka rohkaisevat meitä liikkumaan enemmän niin, että se on luonnollinen osa normaalia elämää.4 Kaupunkitiloja, jotka tuovat metsän kasvillisuuden ja eläimistön osaksi jokapäiväistä elämää.
     Me tiedämme, miten suunnitella näitä ympäristöjä. Yhteistyökumppaniemme kanssa voimme myös rakentaa niitä.

1 Arvioiden mukaan hyvinvointikiinteistömarkkina kasvaa vuosina 2017–22 maailmanlaajuisesti 8,0 % vuosittain. Tilaterveyden arvioidaan saavuttavan suuren yleisön tietoisuuden vuosina 2021–23.
2 Yli 50 % sairaspoissaoloista Suomessa johtuu mielenterveyden häiriöistä. On arvioitu, että jokainen tavallisimpien mielenterveyden häiriöiden ehkäisyyn sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisena. Toimistorakennuksissa, jotka on rakennettu tai remontoitu tukemaan käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia, sairaspoissaolojen on raportoitu vähentyneen 30–50 %. Yksi sairaspoissaolopäivä maksaa Suomessa työnantajalle 350–1 000 €.
3 Investointi wellness-ajatteluun kunta- ja kaupunkitasolla kasvattaa uusien yrittäjien ja paikallisen ruuantuotannon määrää ja parantaa alueen kilpailukykyä, alueellista tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä ympäristöllistä ja kulttuurillista kestävyyttä.

4 On todettu, että alueilla, joilla ihmiset elävät yli 100-vuotiaiksi, ympäristö vaikuttaa merkittävästi elämäntapoihin ja asukkaiden terveyteen.

Rakennetut ympäristöt vaikuttavat siihen, millaiseksi me tunnemme itsemme ja miten me suhtaudumme toisiimme ja kohtaamme toisemme. Rakennukset ja kaupunkitilat vaikuttavat tasa-arvon ja valinnanvapauden toteutumiseen ja hallinnan kokemukseen elämästämme. Parhaimmillaan ympäristömme välittävät kunnioituksen, luottamuksen, välittämisen ja toivon kokemuksia.
     Arkkitehtuurilla ja kaupunkisuunnittelulla on suuri rooli polarisaation ja konfliktien ehkäisemisessä yhteiskunnallisella tasolla.1 Pitkälti samat elementit sisältyvät niin rauhan arkkitehtuuriin kuin tilaterveyteenkin.2 Rauhan rakentaminen rakennetun ympäristön kautta on systeeminen, strateginen valinta – arkkitehtuurista diplomatiaa.
     Me tuomme yhteen arkkitehteja, kaupunkisuunnittelijoita, konfliktinratkaisun asiantuntijoita, poliitikkoja ja monialaisesti muita asiantuntijoita rakentamaan rauhaa arkkitehtuurin keinoin.3 Tavoitteemme on löytää uusia reittejä, luoda uusia verkostoja ja tuoda tämä tieto sinne, missä sitä tarvitaan.


Spaces of Peace – Architecture as Contextual Diplomacy
SEMINAARI
21.11.2019 klo 13.00–17.30
Palace of the Academies
Bryssel, Belgia
Maksuton tapahtuma, lisätiedot + rekisteröityminen täällä.
1 Rauhaa edistävä arkkitehtuuri on vielä toistaiseksi pieni arkkitehtuurin ala, ja noin 30–50 arkkitehdin arvioidaan työskentelevän aiheen parissa kansainvälisesti. Entä jos 100 000 arkkitehtia ymmärtäisi potentiaalisen roolinsa rauhan rakentajina – kirjaimellisesti? Miten tämä muuttaisi arkisia rakennettuja ympäristöjämme ja lähestymistapaamme niihin?
2 WHO:n perusperiaatteiden mukaan kaikkien kansojen terveys on perustavanlaatuinen elementti rauhalle ja turvallisuudelle, ja että tämä on riippuvainen täysimittaisesta yksilöiden ja valtioiden yhteistyöstä.
3 Esim. Spaces of Peace – Architecture as Contextual Diplomacy -seminaari 21.11.2019 Brysselissä, Belgiassa; haastatteluja ja näkökulmia rauhaan ja arkkitehtuuriin myös RWII by Raven & Wood Agency: Spaces of Peace.

Tiedätkö, miten tiimisi voi ja miten organisaatiosi tilat voisivat tukea paremmin tiimisi hyvinvointia ja motivaatiota?
    Tilaterveysanalyysi antaa arvokasta tietoa muun muassa henkilöstön koetusta stressistä ja palautumisesta päivän aikana, tauoista, työrauhasta ja tilojen toimivuudesta.
     Analyysi kertoo kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti, miten organisaation tilat ja käytännöt tukevat henkilöstön hyvinvointia, mikä on henkilöstön koetun hyvinvoinnin tila ja miten henkilöstö kokee yrityksen tilat. Raportti on myös pohja yrityksen tilaterveysstrategialle.
Pienetkin muutokset vaikuttavat siihen, miten tilat tukevat organisaation hyvinvointia ja terveyttä. Tila-analyysin pohjalta toteutettu tilaterveysstrategia on tiekartta organisaation toimitiloihin ja käytäntöihin liittyvien toimintojen kehittämisestä.
     Tilaterveysstrategia ehdottaa toimenpiteitä, joita yrityksen henkilöstö voi toteuttaa välittömästi itse, tai tarvittaessa suurempia muutostoimenpiteitä. Tilallisten elementtien lisäksi raportti sisältää ehdotuksen terveyttä ja hyvinvointia tukevien käytäntöjen kehittämiseen.
     Strategia voi myös toimia pohjana toimitilojen tilasuunnittelu- ja remontointihankkeelle.
Tuomme tilaterveyden näkökulman saumattomasti suunnittelu- ja rakennushankkeen prosessin alusta loppuun osana yhteistyökumppanin tai asiakkaan – rakennuttajan, kiinteistökehitysyhtiön tai arkkitehtitoimiston – työryhmää.
     Teemme taustatutkimusta ja strategiatyötä, suunnittelemme, arvioimme suunnitelmia ja piirustuksia ja sparraamme työryhmää tilaterveyteen liittyvissä kysymyksissä hankesuunnittelu- tai rakennushankkeen kehitysvaiheessa. Toimimme joka työvaiheessa yhdessä muun työryhmän kanssa.
WELL Building StandardTM on kansainvälisesti johtava ja nopeasti yleistyvä rakennetun ympäristön hyvinvointistandardisointijärjestelmä, jonka tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edesauttavien rakennettujen ympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen. Meille WELL on mitattavuuteen perustuva työkalu korkealaatuisten rakennettujen ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen.  
    Toteutamme WELL-konsultaatiota, -esiselvityksiä ja johdamme WELL-sertifiointiprosesseja rakennuttajille, kiinteistökehitysyhtiöille ja arkkitehtitoimistoille.
Tilasuunnittelutyötä edeltää hyvin toteutettu strategia- ja konseptisuunnitteluvaihe, joka luo selkeät suuntaviivat sille, miksi, mitä ja kenelle tehdään ja miten hankkeen tulevissa vaiheissa toimitaan. Strategia- ja konseptisuunnitteluraportti on työkalu hankkeen suunnan ja tavoitteiden viestimiseen hankkeen eri osapuolille.
     Konseptisuunnittelutyömme perustuu tilaterveyteen, käytännöllisyyteen, vahvaan konseptuaaliseen osaamiseen ja moniaistisuuteen niin sisä- kuin kaupunkitilojenkin suunnittelussa.
Korkealaatuiset materiaalit ja hyvin suunniteltu ympäristö antaa tilaa käyttäjälleen, toimii hyvin ja välittää kunnioitusta ja luottamusta tilan käyttäjiä kohtaan.
     Suunnittelemme tilaterveyden näkökulmasta toteutettuja tiloja, jotka koetaan sekä toimiviksi että kauniiksi. Käytämme puhtaita ja ympäristöllisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman kestäviä materiaaleja ja kalusteita.
     Suunnitteluprojektin koosta riippuen toimimme hankkeissa itsenäisesti, freelancer-suunnittelijoiden kanssa tai yhteistyössä esimerkiksi arkkitehti- tai maisema-arkkitehtitoimiston kanssa.

Luennoimme tilan ja mielen hyvinvoinnin yhteyksistä ja siitä, miten voimme itse vaikuttaa hyvinvointiimme tilan kautta henkilöstö- ja asiakastilaisuuksissa, messuilla, johtokunnille ja HR-työryhmille.
     Koti, tila ja mielen hyvinvointi -luento perehtyy kodin merkitykseen mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Toimitila ja mielen hyvinvointi -luento antaa perusteet siitä, miten työskentely-ympäristömme vaikuttaa hyvinvointiimme ja miten voimme itse vaikuttaa ympäristöömme pienin muutoksin.
Tila, kauneus ja hyvinvointi -kokonaisuus avaa kauneuden kokemuksen merkityksiä mielen hyvinvoinnille. Tilaterveys strategisena työkaluna -luento tutustuttaa kasvavaan hyvinvointikiinteistömarkkinaan ja tilaterveyteen organisaation johdon näkökulmasta.
     Toteutamme luentojen aihepiireistä myös vuorovaikutteisia, osallistujen omiin ympäristöihin pureutuvia workshop-kokonaisuuksia muun muassa HR-työryhmille, työhyvinvointipäiviin ja pieniin asiakastilaisuuksiin.

Olemme perustavanlaatuisesti yhteydessä ympäristöömme ja osa luontoa. Yhteys itseemme, toisiin ihmisiin, ympäristöön, aikaan ja energiaan on ensiarvoisen tärkeää psyykkiselle ja emotionaaliselle hyvinvoinnille.
     Jokaista näistä yhteyden kokemuksen osa-alueista voidaan tarkastella ympäristöllisestä ja tilallisesta näkökulmasta. Miten ympäristömme heijastaa meitä itseämme? Miten kohtaamme muita ihmisiä tilassa? Miten olemme tilan kautta yhteydessä naapurustoon tai luontoon? Miten tilalliset elementit viestivät aikaa – niin menneisyyttä, nykyisyyttä kuin tulevaisuutta?
     Jokainen yhteyden kokemuksen osa-alue voidaan jakaa käytännöllisiksi suunnittelun elementeiksi. Suunnitteluprosessi perustuu käyttäjään, kohteeseen ja sen ympäristöön. Tavoitteena on tila, rakennus tai kaupunkitila, joka tukee käyttäjiensä psyykkistä ja emotionaalista hyvinvointia.


Call for Creatives II
WORKSHOP
21.1.2020
Sitra | Helsinki

Call for Creatives I 
KESKUSTELUTILAISUUS
9.12.2019
Sitra | Helsinki

Spaces of Peace: Architecture as Contextual Diplomacy
SEMINAARI
21.11.2019 | EU2019
Palace of the Academies | Bryssel, Belgia

2x2 Talks: Kaupunkitila ja mielen hyvinvointi
KESKUSTELUTILAISUUS
10.9.2019 | Helsinki Design Week
Arkkitehtitoimisto Kanttia2 | Helsinki
Hengitä Helsingissä
My Helsinki | Helsinki Design Weekly
Lokakuu 2019

Environments for a Happier Mind
RWII by Raven & Wood: Spatial Health
Huhtikuu 2019

Out of Comfort Zone
RWII by Raven & Wood: Spaces of Peace
Maaliskuu 2019

Rebranding Healthcare: Bridging Fashion and Health
RWII by Raven & Wood: Spatial Health
Helmikuu 2019

Don’t Ask What a Building Is, But What It Does
Helsinki Design Weekly | RWII by Raven & Wood
Helmikuu 2019

Beauty Comes from Respect
RWII by Raven & Wood: Spaces of Peace
Helmikuu 2019

What Is Spatial Health?
RWII by Raven & Wood: Spatial Health
Toukokuu 2018

Kaikki alkoi pienestä uruguaylaisesta merenrantakylästä vuonna 2012. Osittain hiekkadyyniin hautautunut vaatimaton hostelli, horisonttiin avautuva loputon meri sekä aaltojen, tuulen ja merileijonien muodostama äänimaisema synnyttivät odottamattoman kauneuden ja yhteyden kokemuksen sekä tunteen perustavanlaatuisesta hyvinvoinnista.
     Tästä kokemuksesta syntyi ajatus, etten vain halunnut suunnitella kauniita tiloja, vaan että suunnittelemillani tiloilla tulisi olla syvempi merkitys. Voisiko merenrantakylässä koetun syvän hyvinvoinnin kokemuksen tuottaa – muotoilla – arkisten tilojemme kautta?
     Kauneuden kokemus psykologisessa selviytymisessä ja toipumisessa sekä mielen hyvinvoinnin muotoilu nousivat seuraavien vuosien aikana jatko-opintojeni keskeisiksi teemoiksi. Lopputyöni käsitteli mielihyvän konsepteja ja kosketusta työkaluna suunnittelussa mielen hyvinvoinnille.
    Samoihin aikoihin maailmanlaajuinen wellness-ilmiö jatkoi kasvamistaan. Sen myötä lisääntyi myös tutkimustieto siitä, miten ympäristömme vaikuttavat psyykkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiimme. Oli silti vielä liian aikaista Raven & Wood Agencyn perustamiselle.
     Vuoden 2017 loppupuolella wellness-ilmiö alkoi näyttää merkkejä siitä, että tilaterveys nousisi suuren yleisön tietoisuuteen lähivuosien aikana. Raven & Wood Agency perustettiin Brysselissä, Belgiassa, vuonna 2018. Seuraavan vuoden aikana yritys muutti Helsinkiin.


–Heini Lehtinen, Perustaja, Raven & Wood Agency


Perustaja, creative director
Tilaterveyden asiantuntija, WELL AP


Heini Lehtinen on strategiseen suunnitteluun ja tilaterveyteen erikoistunut tilasuunnittelija. Hän on myös WELL AP eli akkreditoitu WELL Building StandardTM -rakennetun ympäristön hyvinvointistandardin asiantuntija.
     Lehtinen on aiemmin työskennellyt yli 10 vuotta muotoilujournalistina ja päätoimittajana ja perustanut useita printti- ja verkkojulkaisuja. Vuonna 2018 julkaistiin hänen toimittamansa Studio Time – Future Thinking in Art and Design -kirja (Black Dog Press, Iso-Britannia).
     Lehtinen on suorittanut MDes Social Design -tutkinnon Design Academy Eindhovenissa Hollannissa sekä BA-tutkinnot tila- ja valaistussuunnittelussa ja palvelujen tuottamisessa ja johtamisessa.
     Vapaa-ajallaan hän hakeutuu meren ja vuorten läheisyyteen, juoksu- ja vaelluspoluille, antiikkimarkkinoille, kuriositeettien pariin ja satunnaisesti vanhoille hautausmaille sekä nauttii aamuauringosta, mustikoista ja erinomaisista gin toniceista.

         etunimi[a]ravenandwood.agency


Raven & Wood Agency työskentelee kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Verkosto koostuu muun muassa tutkijoista, kaupunkisuunnittelijoista, arkkitehdeista, muotoilijoista ja holistisen hyvinvoinnin asiantuntijoista ja muista omien alojensa edelläkävijöistä.
     Monialainen työryhmä mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan erilaisiin hankkeisiin. Työskentelemme projektista riippuen itsenäisesti, yhteistyössä yhden kumppanin kanssa tai muodostamme konsortion isompia hankkeita varten.

Miten voimme olla avuksi?
     Kutsu meidät esittäytymään ja kertomaan lisää kasvavasta hyvinvointikiinteistömarkkinasta ja tilaterveysnäkökulman hyödyistä ja kustannuksista. Samalla keskustelemme, miten tilaterveyden näkökulma palvelisi parhaiten yritystäsi, organisaatiotasi, projektiasi tai kiinteistökehityskohdettasi ja sen taloudellisista hyödyistä.
     Tai tavataan, mennään kahville, jutellaan ja edetään siitä. Molempi parempi.

Raven & Wood Agency
Heini Lehtinen
Perustaja | Creative director
  etunimi[a]ravenandwood.agency
 +358 40 731 3878
HQ Helsinki

Y-tunnus 1520801-5
ALV-nro FI15208015
© Raven & Wood Agency, 2020  | GDPR